Wykonanie operatu szacunkowego – jak zadbać o ochronę danych

PROBLEM Nasza gmina podpisuje umowę z rzeczoznawcą na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działki. Czy w umowie powinny być zapisy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Wprowadzenie monitoringu na terenie miasta – co na to RODO

PROBLEM Chcemy wprowadzić na terenie naszego miasta monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz turystów. Dotarła jednak do nas wiadomość, że w związku ze skargami mieszkańców na rozbudowę systemu monitoringu w Krakowie, interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy przepisy RODO oraz interwencje rzecznika doprowadzą do tego, że wprowadzenie monitoringu będzie bezcelowe? Nie chcemy ponosić kosztów instalacji urządzeń, które trzeba będzie później demontować.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych a 1% podatku

Dane osobowe podatników-darczyńców 1% podatku, deklarowane w rozliczeniu PIT za 2018 rok, przekazywane są organizacji pożytku publicznego przez naczelników urzędów skarbowych. Jeśli organizacja pożytku publicznego otrzyma dane osobowe podatnika od organu podatkowego, wówczas staje się ADO. Może je przetwarzać np. po to, by podziękować darczyńcy. Zdaniem Prezesa UODO podstawą do podjęcia takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. A zatem kierując korespondencję do darczyńców, OPP powinny zadbać, by został wobec nich spełniony obowiązek informacyjny, w tym poinformować o przysługujących tym osobom prawach.

Sejm przyjął ustawę sektorową

Po długim okresie prac legislacyjnych Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. ustawę sektorową). 

Przekazanie danych przez powiatowy urząd pracy – czy potrzebna umowa powierzenia

PROBLEM Powiatowy urząd pracy (PUP) kieruje osoby bezrobotne na szkolenie do jednostki szkoleniowej i przekazuje jej dane ze skierowania, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dokumentu tożsamości. Do tej pory tworzone były umowy powierzenia pomiędzy jednostką szkoleniową a PUP. Czy takie rozwiązanie jest jednak prawidłowe?  Czy przekazanie danych ze skierowania jednostce szkoleniowej jest niezbędne do realizacji celu? Czy nie można tego celu osiągnąć inaczej, np. poprzez przekazanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia oraz okazania przez niego skierowania w dniu rozpoczęcia szkolenia? Zastanawiam się również, czy warto także wspomnieć o przetwarzaniu danych przez firmę szkoleniową do własnych celów, np. w przypadku, jeżeli szkolenie daje jakieś uprawnienia, firma szkoleniowa będzie miała własne cele związane z dokumentowaniem przyznanych uprawnień?

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji zadań IOD gotowy

W projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kompetencji, trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych wskazano szczegółowy sposób realizacji poszczególnych zadań IOD przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dotyczy wyłącznie organów przetwarzających dane osobowe w związku z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych.

Odbieranie danych do przelewu podawanych ustnie grozi naruszeniem ochrony danych

Jak wskazuje Prezes UODO, odbieranie zleceń przelewu w formie ustnej przez pracowników Poczty Polskiej od klientów może skutkować niedopuszczalnym ujawnieniem ich danych osobowych osobom trzecim (najczęściej innym osobom obecnym na poczcie). Dotyczy to także szczególnych kategorii danych osobowych np. o stanie zdrowia (wszak tytułem przelewu może być zapis „leczenie” czy „operacja”). Poza tym takie rozwiązanie ogranicza prywatność zarówno osoby dokonującej przelewu, jak i odbiorcy przelewu. Prezes UODO zauważyła także, że klientom Poczty Polskiej nie proponuje się alternatywnego rozwiązania.

Nowe wyzwania dla administracji publicznej – zmiany w prawie i kontrole

Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest elementem postępowania administracyjnego i może trwać nawet trzy miesiące. Dlatego tak istotne jest, aby dobrze się do niej przygotować. Jednak przed sektorem publicznym czekają również zmiany związane z nowymi przepisami wdrażającymi RODO. O szczegółach rozmawiamy z dr Maciejem Kaweckim, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynatorem reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.