Udostępnianie informacji publicznej – 16 problemów z praktyki

 Udostępnianie informacji publicznej to na tyle złożona materia, że najlepiej poznawać ją bliżej na konkretnych case studies, tj. przykładach z praktyki. Dlatego w te- macie numeru specjalnego przeanalizujemy różne, rzeczywiście zaistniałe sytuacje, aby dowiedzieć się, co jest informacją publiczną oraz kto i na jakich zasadach musi ją udostępniać.  

Jak dokonać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w urzędzie

 Decydując o tym, którzy pracownicy potrzebują upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, trzeba ustalić, którzy z pracowników w ogóle przetwarzają takie dane. Przetwarzaniem są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.  

Czy pracownicy JST mogą mieć dostęp do danych osób szczepionych przeciwko COVID-19

 Zarówno w przypadku udostępnienia, jak i powierzenia danych starosta powinien upoważnić pracowników posiadających dostęp do danych osobowych (osób zgłoszonych do szczepień) do przetwarzania ich danych osobowych. Sprawdź szczegóły.  

Jak prawidłowo nagrywać i transmitować obrady jednostek samorządu terytorialnego

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Z kolei posiedzenia kolegialnych organów pomocni- czych tych podmiotów mogą być jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. Re- alizując powyższy obowiązek, jednostki samorządu terytorialnego powinny jedno- cześnie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Jak zatem pogodzić zadania wynikające z kilku aktów prawnych? 

Czy trzeba podawać numer PESEL w decyzji nakładającej obowiązek kwarantanny

Zgodnie z art. 32 a ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Państwowy Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udziele- nia informacji o ściśle określonych danych. Czy jednak zbieranie danych wymagane do uzupełnienia np. wpisów do Rejestru EWP, jest wytłumaczeniem określenia stro- ny postępowania numerem PESEL w decyzji o nałożeniu kwarantanny? 

RODO we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowej w ramach swojej działalności będzie często występować w charakterze administratora danych osobowych czy procesora. Często bowiem niezbędne jest przetwarzanie przez wspólnotę danych osobowych, w tym mieszkańców czy dostawców różnych usług. W artykule wskażemy wybrane, podstawowe i charakterystyczne dla wspólnot mieszkaniowych zagadnienia związane z tym przetwarzaniem. 

RODO w pomocy społecznej – w pytaniach i odpowiedziach

Istota funkcjonowania jednostek pomocy społecznej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – przede wszystkim osób korzystających z tej pomocy. Na jakiej podstawie przetwarzać te dane? Jak zrealizować obowiązek informacyjny? Czy należy w związku z tym przeprowadzić ocenę ryzyka? Odpowiedzi na te pytania zależą od okoliczności konkretnego przypadku. Poznaj rozwiązania wybranych problemów z zakresu przetwarzania danych osobowych w pomocy społecznej. 

RODO w instytucjach kultury

Instytucje kultury, podobnie jak większość podmiotów, zostały objęte w 2018 roku przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przez 2 lata od czasu rozpoczęcia stosowania RODO można zaobserwować najczęstsze błędy związane z przetwarzaniem danych osobowych, popełnianych zarówno w danym sektorze, jak i niezależnie od rodzaju podmiotu, który te dane przetwarza. Ponadto zagrożenie epidemiczne zmusiło wiele instytucji kultury do zmiany sposobu kontaktu z publicznością.