Dokumenty ochrony danych osobowych w języku ukraińskim

Przetwarzając dane osobowe obywateli Ukrainy, np. pracowników, pacjentów czy uczniów, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad z RODO, m.in. obowiązku informacyjnego. Sprawdź, jak przygotować odpowiednią klauzulę informacyjną w języku ukraińskim.  

Jak nadać numer PESEL obywatelowi Ukrainy

Numer PESEL to jeden z najważniejszych rodzajów danych osobowych, służący do identyfikacji osób i pozwalający na dokonywanie wielu czynności. Nowe przepisy pozwalają na nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską agresją.

Jak zabezpieczyć podmiot przed cyberatakiem

Incydent cyberbezpieczeństwa, jeżeli był wymierzony w dane osobowe, jest także rozpatrywany na gruncie ochrony tych danych. Organ nadzorczy, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będzie badał w ewentualnie prowadzonym postępowaniu kontrolnym, czy dane były właściwie zabezpieczone. A zasady ochrony danych osobowych stosuje się do danych osobowych niezależnie od formy, w jakiej są one przechowywane (przetwarzane).

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i przeprowadzki – co na to RODO

Nasz urząd poszerzy się o kilkanaście pomieszczeń na nowym piętrze. W tym celu chcemy przenieść część dokumentacji i komputerów, wykorzystując firmę przeprowadzkową. Ponadto chcemy zlecić zewnętrznej firmie sprzątanie naszego biura. Jakich formalności musimy dopełnić, aby nie naruszyć ochrony danych osobowych?

Czy inspektor ochrony danych osobowych może być sygnalistą

PROBLEM W związku z ochroną sygnalistów pracodawcy muszą przyjmować zgłoszenia naruszeń prawa m.in. w zakresie ochrony danych osobowych. Czy zatem można zaangażować do obsługi tych zgłoszeń inspektora ochrony danych?

Czy można udostępnić policji obraz z monitoringu

PROBLEM Prowadzimy jako gmina monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym (tj. na bieżąco, bez zapisywania nagrań z kamer). Czy do tego typu monitoringu musimy stosować przepisy RODO? A jeśli tak, to czy i na jakiej podstawie prawnej możemy zapewnić policji podgląd na obraz z kamer?

Odpowiedzialność administracyjna w podmiotach publicznych

Z przepisów o ochronie danych osobowych wynika możliwość ponoszenia trzech rodzajów odpowiedzialności: administracyjnej, cywilnej i karnej. Każdą taką odpowiedzialność z jednego tytułu można ponieść niezależnie od siebie. Kto zatem odpowie w przypadku nieprawidłowości wykrytych w podmiotach publicznych?

Czy gmina może uzyskać dane dotyczące ilości zużytej wody

PROBLEM Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprawnia samorząd do kontrolowania wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania m.in. nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami tej ustawy. Czy w związku z tym gmina może żądać danych na temat indywidualnego zużycia wody? Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinni kontrolować umowy i fakt uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości w związku z usuwaniem z tych nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Czy posiadając takie uprawnienia kontrolne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą żądać od przedsiębiorcy wodociągowego danych dotyczących ilości zużytej wody?

W jaki sposób przebiega ocena okresowa IOD w samorządzie

Inspektor ochrony danych zatrudniony w jednostce samorządowej zajmuje wyższe stanowisko urzędnicze. Oznacza to, że podlega on obowiązkowej okresowej ocenie pracy. Na czym polega taka ocena i jak przebiega?

Jak zapewnić ochronę danych w relacji ze związkiem zawodowym

Pracodawca ma obowiązek kooperacji z organizacją związkową. Może ona przejawiać się w obowiązku konsultacyjnym, informacyjnym lub współpracy z taką organizacją. To zaś może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Sprawdź, w jakim zakresie dane te mogą być przekazywane organizacji związkowej i na jakich zasadach.