WYDANIE ONLINE

Obecność kamer na terenie urzędów czy innych podmiotów publicznych jest praktyką dość powszechną. Dzięki temu jednostka jest bardziej chroniona, a możliwość dotarcia i zidentyfikowania sprawcy ewentualnego naruszenia czy nawet zdarzeń losowych jest szybsza i łatwiejsza. Jednak stosowanie monitoringu wizyjnego, ze względu na przetwarzanie w nim danych osobowych, podlega regulacjom zawartym w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Dowiedz się, jak prawidłowo postępować.

czytaj więcej »

PROBLEM Do naszego wydziału trafia bardzo dużo podań i wniosków od obywateli.Czy w przypadku otrzymana każdego pisma muszę przedstawić petentowi zapytanie o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych? A może wystarczy jedynie, gdy autor podania w chwili jego składania do urzędu zapozna się z klauzulą informacyjną?

czytaj więcej »

PROBLEM Pracuję w gminnym zespole interdyscyplinarnym. Jednostka ma dość skomplikowaną strukturę organizacyjną. Dlatego pojawiła się wątpliwość, kto tak naprawdę ma statusadministratora danych osobowych. Czy będzie to wójt gminy, gmina czy gminny ośrodek pomocy społecznej? Ponadto czy administrator powinien dać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych członkom naszego zespołu? Czy osoby wzywane na rozmowy powinny podpisać klauzulę informacyjną przygotowaną na podstawie art. 14 RODO [pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą - są to np. informacje od rodziny, policji (niebieska karta)]?Dodatkową kwestią jest problem z uchwałą rady gminy, która daje możliwość złożenia wniosku o wycinkę drzew lub stypendium dla dziecka za wysokie wyniki w nauce. Czy składając przedmiotowe wnioski w urzędzie gminy, muszę otrzymać od wnioskodawcy dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?

czytaj więcej »

PROBLEM Nasza gmina jest organem prowadzącym szkołę podstawową. Od wejścia w życie RODO pracownicy oświaty są szczególnie wyczuleni na kwestie związane z ochroną danych osobowych. Sprawa jest o tyle poważna, że dyrektor szkoły odmówił podania określonych danych, które były nam potrzebne w związku z prowadzoną tam kontrolą, obawiając się kar przewidzianych przez RODO. Czy możemy otrzymać jakiś zbiór informacji na temat tego, kiedy gmina będzie mogła bez przeszkód uzyskiwać od szkoły dane osobowe? Czy istnieje podstawa prawna, na którą możemy się zawsze powoływać podczas kontaktów ze szkołą?

czytaj więcej »

PROBLEM Pracownicy naszego urzędu reprezentowali urząd na festynie organizowanym przez inny urząd miasta. Otrzymaliśmy od urzędu miasta zgodę na prezentację zdjęć na naszej stronie internetowej, jednak mam wątpliwości, czy możemy bezpiecznie te zdjęcia opublikować. Na fotografiach widocznych jest zawsze kilka osób, np. pracownicy naszej jednostki z przypadkowymi dziećmi i rodzicami uczestniczącymi w festynie.

czytaj więcej »

PROBLEM Zgłosiła się do mnie osoba, która kiedyś pracowała w naszym urzędzie gminy. Zażądała, aby jej dane osobowe usunąć z bazy i dokumentacji pracowniczej. Czy faktycznie mogę usunąć wszystkie dane byłego pracownika? Co wskazują przepisy RODO w tej kwestii?

czytaj więcej »

PROBLEMRadny gm iny złożył do naszej jednostki wniosek w trybie interpelacji o podanie danych osoby fizycznej, która nabyła działkę będącą własnością gminy. Czy mogę udostępnić takie dane zgodnie z RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi często nasza jednostka przesyła pisma, wnioski, zaświadczenia do innego urzędu. Jest to potrzebne np. na poczet wydania decyzji przez inny organ. Wszystkie te pisma i dokumenty zawierają dane osobowe petentów. Czy w związku z tym przesyłaną pomiędzy urzędami korespondencję należy szyfrować? W jaki sposób można to zrobić?

czytaj więcej »

wiper-pixel