W jaki sposób IOD monitoruje przestrzeganie RODO

Monitorowanie przestrzegania RODO, krajowych przepisów i polityk obowiązujących u administratora to jedno z kluczowych zadań, jakie musi wykonywać inspektor ochrony danych. Dowiedz się, na czym w praktyce polega ten obowiązek i jak go spełniać.

Udostępnienie informacji publicznej a RODO – poznaj zasady postępowania

PROBLEM Do naszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie dokumentu urzędowego złożonego przez pracownika podczas rekrutacji na stanowisko urzędnicze. Dokument ten zawiera jego dane osobowe. Czy w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dopuszczalne jest ujawnianie danych osobowych zawartych w takim dokumencie w trybie dostępu do informacji publicznej?

Poznaj zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD w podmiotach publicznych

Problem Jestem inspektorem ochrony danych w dużej jednostce samorządowej.Jednym z moich obowiązków jest wydawanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych. Podobne kompetencje może mieć również audytor. Co zrobić, abyśmy nie przeszkadzali sobie w pracy?

Obowiązek informacyjny przy udzielaniu zamówienia publicznego – poznaj zasady

PROBLEM  W mojej jednostce prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu. Czy mamy do spełnienia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników postępowania?

Jak sprawdzić tożsamość osoby zgłaszającej się do urzędu

PROBLEM Wielokrotnie w naszym urzędzie musimy zweryfikować, czy osoba, którą obsługujemy, podaje nam prawdziwe dane osobowe. Jak zrobić to poprawnie, tzn. zgodnie z wymogami RODO?

Jak poprawnie przeprowadzić analizę ryzyka w podmiocie publicznym

PROBLEM Muszę przeprowadzić analizę ryzyka w urzędzie miasta. Nie jestem pewien, jak poprawnie przygotować się do takiego zadania. Od czego muszę zacząć? Czy taka sama polityka obowiązuje we wszystkich podmiotach z sektora publicznego?

Czy zewnętrzny inspektor ochrony danych musi podpisać umowę powierzenia

PROBLEM Gmina, w której jestem wójtem, chce zlecić świadczenie usług inspektora ochrony danych na podstawie outsourcingu. Czy w umowie należy zawrzeć zapisy dotyczące powierzenia? Czy też IOD powinien mieć nadane upoważnienie do dostępu do danych naszego podmiotu w ramach wykonywania zleconych zadań?

Czy urząd zatrudniający mniej niż 250 osób musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania

PROBLEM Jestem administratorem danych osobowych w urzędzie miasta. Czy w przypadku, gdy jednostka zatrudnia mniej niż 250 pracowników, muszę prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych wymagany przez RODO? Czy też przy takiej skali jestem zwolniony z tego obowiązku?