WYDANIE ONLINE

PROBLEM Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprawnia samorząd do kontrolowania wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania m.in. nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami tej ustawy. Czy w związku z tym gmina może żądać danych na temat indywidualnego zużycia wody? Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinni kontrolować umowy i fakt uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości w związku z usuwaniem z tych nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Czy posiadając takie uprawnienia kontrolne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą żądać od przedsiębiorcy wodociągowego danych dotyczących ilości zużytej wody?

czytaj więcej »

Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależniony od zaistnienia negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości ich wystąpienia – podkreślił organ nadzorczy w decyzji nakładającej na Bank Millennium SA karę w wysokości ponad 363 tys. zł.

czytaj więcej »

Wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych przez organy publiczne dla realizacji ich zadań powinno mieć wyraźną – przejrzystą i wyczerpująco uregulowaną – podstawę prawną, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

czytaj więcej »

Pytanie: PROBLEM Czy państwowy powiatowy inspektor sanitarny (dalej: PPIS) może zwrócić się o udostępnienie danych osobowych osób uchylających się od obowiązku szczepień do urzędu skarbowego? Sytuacja miałaby miejsce w przypadku problemów z uzyskaniem wyżej wymienionych danych z urzędu miasta lub gminy, z powodu braku obowiązku meldunku osoby uchylającej się od obowiązku szczepień. Czy w celu poprawnego wystawienia tytułu wykonawczego z art. 27 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji PPIS może samodzielnie wnioskować do urzędu skarbowego o brakujące dane w zakresie adresu miejsca zamieszkania lub numeru PESEL? Czy podstawą takiego wnioskowania o udostępnienie danych może być art. 298 pkt 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Zwykle wykonawcy realizują zamówienia publiczne z pomocą swoich pracowników. W związku z tym pozyskiwane są ich dane osobowe. Przetwarzać je może nie tylko wykonawca, ale i zamawiający. W jaki sposób uzyskać dostęp do danych osobowych pracowników wykonawców w ramach zamówienia publicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gmina powinna zawrzeć umowę powierzenia danych z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego (dalej: PINB)? PINB zwrócił się do burmistrza o udostępnianie danych w systemie informatycznym dla swoich pracowników (założenie konta). Ma to umożliwić wykonanie zadań i obowiązków w ramach przepisów prawa budowlanego.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2013 roku właściciele stron internetowych mają obowiązek uzyskiwać zgody użytkowników na zapisanie na ich urządzeniach plików cookies, a także informować o tym, czego te pliki cookies dotyczą. Jak zrealizować te obowiązki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza przychodnia prowadzi monitoring wizyjny. Kamerki znajdują się przy wejściu do budynku, w którym są gabinety, w pomieszczeniach recepcji i poczekalni oraz w gabinetach stomatologicznych – przy poszanowaniu intymności pacjenta (widok ogólny od tyłu fotela, w kierunku okien). Monitoring nie obejmuje natomiast pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i szatni. Czy w tej sytuacji istnieje jeszcze potrzeba sporządzenia testu równowagi dla monitoringu wizyjnego? Jeśli tak, to proszę o informację, jak taki test poprawnie przygotować.

czytaj więcej »

Właściciele stron WWW są zobowiązani do tego, aby przekazywać użytkownikom informacje o tym, czego dotyczą pliki cookies. Poniżej przedstawione zostały dwie przykładowe wersje takich właśnie informacji. W zależności od potrzeb można je wykorzystać w pełni lub zmodyfikować.

czytaj więcej »

wiper-pixel