WYDANIE ONLINE

Wizerunek człowieka to jedna z danych osobowych. System monitoringu służy zaś do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku – o tyle, o ile wizerunek ten będzie rejestrowany z możliwością późniejszego odtworzenia. Właśnie dlatego wprowadzanie monitoringu i przechowywanie nagrań podlega szczególnym rygorom prawnym. Dowiedz się, jak korzystać z monitoringu w Twojej organizacji i nie popełnić błędów, co mogłoby Cię drogo kosztować.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie administracyjną karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł. Naruszenie dotyczyło kradzieży przenośnego prywatnego komputera pracownika uczelni, który używał tego urządzenia także do celów służbowych, w tym do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia w SGGW na potrzeby czynności rekrutacyjnych.

czytaj więcej »

PROBLEM Ogólna analiza ryzyka to obowiązek każdego administratora danych osobowych. Jest to wymóg oceny, czy przetwarzanie danych osobowych w konkretnej organizacji generuje ryzyko i jakiego rodzaju. Z kolei obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) powstaje tylko w sytuacjach określonych RODO. Istotne jest to, aby nie dochodziło do naruszeń danych osobowych. To na administratorze ciąży bowiem obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W jaki zatem sposób to udokumentować?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy starostwo może udostępniać gminie, jako organowi podatkowemu w celach podatkowych, kserokopie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwoleń na budowę, zgłoszonych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zw. z art. 82b paragraf 1 i 2 Ordynacji podatkowej, nie naruszając RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM Jak wynika z RODO, inspektor ochrony danych powinien posiadać wiedzę nie tylko na temat prawa, ale i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Może ona obejmować np. wiedzę o sposobie tworzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą (po tym, gdy zgłoszą odpowiednie żądania), umiejętność dokonywania analizy ryzyka, jak również dobierania odpowiednich zabezpieczeń związanych z ochroną informacji. W tym zakresie wymagana jest również wiedza na temat cyberbezpieczeństwa. Jakie kwestie są zatem najważniejsze?

czytaj więcej »

PROBLEM Czy od czasu obowiązywania RODO jednostka samorządu terytorialnego może zbierać i przechowywać informacje z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności swoich pracowników? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

czytaj więcej »

PROBLEMNa jakiej podstawie prawnej i jakie dane może przekazywać jednostka samorządowa radnemu, posłowi, senatorowi, rzecznikowi praw obywatelskich?

czytaj więcej »

PROBLEM Podmiot zamierza rozpisać przetarg na roboty remontowe. Jak zweryfikować, czy pracownicy firmy, która wygra przetarg, którzy będą wykonywali prace, są zatrudnieni na umowę o pracę? Czy można prosić w wgląd np. do umów o pracę – czy w takim przypadku imię i nazwisko pracownika może być widoczne, a pozostałe dane zanonimizowane?

czytaj więcej »

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownika obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy. Treść tego dokumentu jest określona w przepisach, niemniej jednak pewne kwestie mogą budzić wątpliwości. Dowiedz się, jak wypełnić świadectwo pracy w zgodzie z przepisami prawa pracy i tak, aby nie naruszyć RODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel