WYDANIE ONLINE

Monitorowanie przestrzegania RODO, krajowych przepisów i polityk obowiązujących u administratora to jedno z kluczowych zadań, jakie musi wykonywać inspektor ochrony danych. Dowiedz się, na czym w praktyce polega ten obowiązek i jak go spełniać.

czytaj więcej »

Problem Jestem inspektorem ochrony danych w dużej jednostce samorządowej.Jednym z moich obowiązków jest wydawanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych. Podobne kompetencje może mieć również audytor. Co zrobić, abyśmy nie przeszkadzali sobie w pracy?

czytaj więcej »

PROBLEM Gmina, w której jestem wójtem, chce zlecić świadczenie usług inspektora ochrony danych na podstawie outsourcingu. Czy w umowie należy zawrzeć zapisy dotyczące powierzenia? Czy też IOD powinien mieć nadane upoważnienie do dostępu do danych naszego podmiotu w ramach wykonywania zleconych zadań?

czytaj więcej »

PROBLEM Jestem administratorem danych osobowych w urzędzie miasta. Czy w przypadku, gdy jednostka zatrudnia mniej niż 250 pracowników, muszę prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych wymagany przez RODO? Czy też przy takiej skali jestem zwolniony z tego obowiązku?

czytaj więcej »

PROBLEM Wielokrotnie w naszym urzędzie musimy zweryfikować, czy osoba, którą obsługujemy, podaje nam prawdziwe dane osobowe. Jak zrobić to poprawnie, tzn. zgodnie z wymogami RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM  W mojej jednostce prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu. Czy mamy do spełnienia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO w stosunku do uczestników postępowania?

czytaj więcej »

PROBLEM Do naszego urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie dokumentu urzędowego złożonego przez pracownika podczas rekrutacji na stanowisko urzędnicze. Dokument ten zawiera jego dane osobowe. Czy w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dopuszczalne jest ujawnianie danych osobowych zawartych w takim dokumencie w trybie dostępu do informacji publicznej?

czytaj więcej »

PROBLEM Jednostka organizacyjna gminy (zespół obsługi) wykonuje obsługę administracyjną, finansową i księgową wszystkich placówek oświatowych gminy. Czy można przyjąć następujące stanowisko – jeżeli Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli na podstawie nadanego mu statutu (uchwalonego przez Radę Miasta) prowadzi obsługę administracyjną, finansową i księgową wszystkich placówek oświatowych, zajmuje się m.in. organizacją konkursów na dyrektorów placówek, obsługą płacową, obsługą księgową zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to nie jest wymagana umowa powierzenia, tylko placówki oświatowe muszą udostępnić zespołowi obsługi dane osobowe swoich pracowników, w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań statutowych?

czytaj więcej »

PROBLEM Muszę przeprowadzić analizę ryzyka w urzędzie miasta. Nie jestem pewien, jak poprawnie przygotować się do takiego zadania. Od czego muszę zacząć? Czy taka sama polityka obowiązuje we wszystkich podmiotach z sektora publicznego?

czytaj więcej »

wiper-pixel