WYDANIE ONLINE

Omyłkowe ujawnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej, wyciek danych czy czasowa utrata ich dostępności to niewątpliwie największe zagrożenia dla danych przetwarzanych za pośrednictwem poczty e-mail. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada oczywiście administrator. Sprawdź, jakie rozwiązania w tym zakresie stosować, aby ten poziom bezpieczeństwa zwiększyć. Podpowiadamy, jaka powinna być bezpieczna poczta e-mail.

czytaj więcej »

PROBLEM Dotychczasowy zakład budżetowy przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przejęła wszystkich pracowników, lecz zamiast dyrektora spółka ma prezesa. Czy ten fakt należy zgłaszać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Przekształcenie organizacyjno-prawne samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostało przeprowadzone w trybie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością dotychczasowego zakładu.

czytaj więcej »

PROBLEM W jaki sposób powinna być prowadzona współpraca z Prezesem UODO, aby należycie zadbać o interes organizacji i nie narazić się na odpowiedzialność finansową?

czytaj więcej »

PROBLEM Jestem pracownikiem urzędu gminy i mam pytanie dotyczące udostępnienia danych osobowych (imię, nazwisko i adres) każdego mieszkańca naszej gminy. Zakład gospodarki komunalnej spółka z o.o. zwrócił się do nas z pismem o udostępnienie ww. danych, powołując się na: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.Powyższe dane są niezbędne do zweryfikowania obowiązywania umów o dostawę wody i odbiór ścieków. Informacje te będą używane wyłącznie w ramach zadań zleconych z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców naszej gminy. Spółka prosi, aby te dane były przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Czy możemy wyrazić zgodę na takie żądanie, czy też powinniśmy odmówić udostępnienia żądanych informacji?

czytaj więcej »

Zweryfikuj, czy przyjęte w placówce zasady organizowania szczepień przeciwko COVID-19 są odpowiednie. Na pewno masz wypracowane standardy i wiele reguł organizacyjnych. Jednak warto spisać je wszystkie, tak aby w razie jakichkolwiek wątpliwości móc szybko i bez problemu po nie sięgnąć. Wykorzystaj poniższy wzór.

czytaj więcej »

Standardowe klauzule umowne są zestawem wzorcowych postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych. Skorzystanie ze wzoru daje administratorowi większą pewność, że powierza dane osobowe w sposób prawidłowy i zgodny z RODO.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z 5 maja 2021 r., którym oddalił skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa UODO, potwierdził, że numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi. Stwierdził również, że GGK nie miał podstaw prawnych do ujawniania tych numerów w serwisie Geoportal2 i umyślnie naruszał przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, jaką Prezes UODO nałożył na GGK, jest uzasadniona. 

czytaj więcej »

Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO) nałożył administracyjną karę pieniężną na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w wysokości prawie 160 tys. zł za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych. Ponadto spółkę ukarano za niezawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu, do czego zobowiązał ją także organ nadzorczy.  

czytaj więcej »

PROBLEM Wiemy już, jaka jest podstawa prawna przetwarzania informacji o osobach zaszczepionych. Rodzi się jednak pytanie, czy informacja ta może być wykorzystana jako warunek wstępu na daną imprezę lub spotkanie.

czytaj więcej »

PROBLEM Zatrudniony w naszej jednostce inspektor ochrony danych wnioskuje o przydzielenie podległego mu zespołu. Swój wniosek uzasadnia tym, że zakres przetwarzanych przez nas danych i liczba wymaganych w związku z tym czynności przekracza jego możliwości czasowe. Czy musimy taki wniosek uwzględnić, czy też możemy zapewnić inspektorowi pomoc w wybrany przez siebie sposób?

czytaj więcej »

wiper-pixel