WYDANIE ONLINE

Ostatnio wielu pracowników zostało oddelegowanych do pracy zdalnej, jednak często wątpliwości budzi ochrona danych osobowych podczas wykonywania tej pracy. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

czytaj więcej »

PROBLEM Coraz częściej i intensywniej prowadzi się dyskusje na temat zielonych zaświadczeń cyfrowych. Czy wiadomo, jakie dokładnie dane mają się znajdować w tych zaświadczeniach? Jak mają być one zabezpieczone?

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo prowadzić monitoring nie tylko wizyjny, ale również monitoring prowadzonej przez pracownika korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy czym pracownik musi zostać poinformowany o tym fakcie. Pomocny w tym celu może być poniższy wzór.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jaki sposób poprawnie należy przetwarzać dane osobowe przekazywane do państwa spoza obszaru Unii Europejskiej. Wykorzystaj poniższy wzór klauzuli zgody i uniknij niepotrzebnych błędów, a tym samym zarzutów organów kontrolnych.

czytaj więcej »

Każdy administrator danych osobowych odpowiada za przygotowanie rzetelnej oceny ryzyka przetwarzania danych w podmiocie. Istotne jest, aby w jednostce wprowadzony był regulamin zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych, dzięki czemu nie będzie miejsca na ewentualne wątpliwości czy pytania dotyczące właściwego postępowania. W ten sposób zachowana zostanie również ciągłość procedury niezależnie od zmiany osoby pełniącej funkcję ADO.

czytaj więcej »

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na ujawnieniu danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych. Sprawa jest obecnie analizowana i uzupełniania pod kątem dodatkowych materiałów i informacji, które pozwolą wyjaśnić wszelkie jej okoliczności.

czytaj więcej »

Ponad 43% Polaków obawia się, że w czasie pandemii padnie ofiarą oszustów wyłudzających dane osobowe. Prawie 30% spotkało się już z taką próbą. Jednocześnie ponad 84% z nas deklaruje, że wie, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. Najlepiej do starcia z przestępcami przygotowani są młodzi, którzy znacznie lepiej niż starsi radzą sobie z weryfikacją otrzymanych komunikatów. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem UODO.

czytaj więcej »

PROBLEM W jaki sposób przetwarzać dane zawarte w numerze PESEL?

czytaj więcej »

PROBLEM Jaki jest cel stosowania kodeksów dobrych praktyk w placówkach medycznych?

czytaj więcej »

PROBLEM Jakie dane w urzędowych aktach prawnych powinny być objęte anonimizacją? Czy np. dane zawarte w uchwałach dotyczących kupna/sprzedaży nieruchomości gminnych, zajęcia gruntów pod inwestycje oraz we wszelkim postępowaniu administracyjnym – gdzie występują dane osobowe – zamieszczane docelowo w Biuletynie Informacji Publicznej powinno się anonimizować? Od jakiego terminu wstecz, stosując RODO, jesteśmy zobligowani do "maskowania" danych osobowych w aktach prawnych?

czytaj więcej »

PROBLEM Podmioty publiczne, korzystając z Biuletynu Informacji Publicznej, kontaktują się z petentami m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowanie takiego formularza wiąże się oczywiście z przetwarzaniem danych osobowych. Na jakiej podstawie te dane powinny być przetwarzane?

czytaj więcej »

PROBLEM Jesteśmy miejskim ośrodkiem pomocy społecznej. Powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) zwróciło się do nas o udostępnienie danych osobowych, aby monitorować sytuację rodziny, w której osobę stosującą przemoc domową poddano oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym. Nie możemy jednak doszukać się w przepisach podstawy prawnej dla takiego udostępnienia. Czy należy odmówić udostępnienia danych?

czytaj więcej »

wiper-pixel