WYDANIE ONLINE

Nowe technologie współdziałające z rejestratorem dźwięku umożliwiają niekiedy nagrywanie rozmów, czasem również w sytuacjach, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Możliwość taka wynika zarówno ze źle wygenerowanych ustawień, jak i z działań bezprawnych, które trudno w praktyce udowodnić.

czytaj więcej »

Wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych. Taki cel mają przyjęte podczas 40. posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy „Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym”.

czytaj więcej »

Maksymalnie do 1 lipca 2021 r. potrwa okres przejściowy na przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii. W tym okresie nie będzie konieczne spełnianie dodatkowych warunków związanych z transferem danych do państw trzecich.

czytaj więcej »

PROBLEM Podmioty realizujące zadania publiczne mają obowiązek wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System obejmuje nie tylko ochronę danych osobowych, ale także inne informacje wymagające ochrony, m.in. informacje niejawne. Kogo konkretnie dotyczy ten obowiązek? Na czym on polega? Z jakimi dodatkowymi zadaniami się wiąże?

czytaj więcej »

PROBLEM Pracodawca administrujący zakładowym funduszem świadczeń socjalnych jest zobligowany do dokonywania okresowego przeglądu danych osobowych i usuwania tych danych w razie upływu okresu ich przechowywania. Kiedy w związku z tym konieczne jest usunięcie załączników do wniosków o przyznanie świadczeń? Czy przepisy wskazują konkretne terminy?

czytaj więcej »

ROZWIĄZANIE Decyduje o tym organ administracji publicznej, ale nie może być to okres dłuższy niż okresy przewidziane w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

czytaj więcej »

PROBLEM Jednostka samorządu terytorialnego zarządza nieruchomościami miejskimi. W przypadku gdy najemca nie uiszcza opłat za czynsz, podejmowane są działania windykacyjne. Czy w takiej sytuacji za podstawę przetwarzania danych osobowych w związku z tymi działaniami można uznać przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO?

czytaj więcej »

PROBLEM Nowa ustawa zawiera aż 623 przepisy, jednak jedynie kilka z nich traktuje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Co zawierają nowe regulacje?

czytaj więcej »

Obecnie każda sesja rady gminy musi być transmitowana za pomocą urządzeń utrwalających obraz i dźwięk. Następnie nagranie obrad powinno być udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z nagrywaniem dochodzi do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób uwiecznionych na nagraniach. To zaś oznacza konieczność spełnienia wymogów RODO. Pomoże w tym prezentowana instrukcja, którą można zastosować także w radzie powiatu i sejmiku województwa.

czytaj więcej »

Przepisy jasno wskazują, kiedy podmiot musi udzielić wnioskującemu informacji publicznej. Niekiedy jednak nawet jeśli mamy do czynienia z informacją publiczną, to nie można jej ujawnić. Wówczas organ musi wydać decyzję odmowną. Sprawdź, w jaki sposób należy przygotować taki dokument.

czytaj więcej »

wiper-pixel