WYDANIE ONLINE

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych w określony sposób musimy dokonać ogólnej, a czasem również szczegółowej analizy ryzyka. Obowiązek jej przeprowadzania, weryfikacji i ponawiania skłania do bliższego omówienia tej kwestii.

czytaj więcej »

Instytucje kultury, podobnie jak większość podmiotów, zostały objęte w 2018 roku przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przez 2 lata od czasu rozpoczęcia stosowania RODO można zaobserwować najczęstsze błędy związane z przetwarzaniem danych osobowych, popełnianych zarówno w danym sektorze, jak i niezależnie od rodzaju podmiotu, który te dane przetwarza. Ponadto, zagrożenie epidemiologiczne zmusiło wiele instytucji kultury do zmiany sposobu kontaktu z publicznością.

czytaj więcej »

Na obecnym etapie stosowania RODO warto raz jeszcze zweryfikować, czy przyjęte przez instytucje kultury zasady przetwarzania danych osobowych są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi ją przepisami. 

czytaj więcej »

Znając postawy prawne przetwarzania danych osobowych, musimy następnie zweryfikować, czy nasza komunikacja w tej kwestii przebiega prawidłowo. Osoby, których dane dotyczą, mogą bowiem złożyć skargę na sposób, w jaki informujemy je o przetwarzaniu. Zwróćmy zatem uwagę na kilka praktycznych kwestii związanych z taką komunikacją. 

czytaj więcej »

Tworząc dokumentację oraz analizując ryzyko, projektujemy tym samym sposób zabezpieczenia danych osobowych. Skuteczność zabezpieczeń należy jednak weryfikować na bieżąco, w tym wyciągać wnioski z zaistniałych problemów. Poniższe wskazówki mają na celu uczulić publiczne instytucje kultury na kwestie związane z zabezpieczeniem przetwarzanych przez nie danych osobowych.

czytaj więcej »

Weryfikując stan przestrzegania RODO, warto jeszcze sprawdzić, jak wygląda u nas podział pracy w związku z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Państwowe i samorządowe instytucje kultury – jako podmioty publiczne w rozumieniu RODO –  mają obowiązek powołania IOD. Może być on wybrany spośród dotychczas zatrudnionego personelu, zrekrutowany jako nowy pracownik czy też wyznaczony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o świadczenie usług z zewnętrznym podmiotem gospodarczym). Dla kilku podmiotów publicznych można też wyznaczyć – z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego IOD.

czytaj więcej »

wiper-pixel