WYDANIE ONLINE

W poniższym artykule to druga część z cyklu, w którym opisujemy zmiany, jakie wprowadziła do porządku prawego ustawa sektorowa. Zmiany te mają zasadnicze znaczenie m.in. dla funkcjonowania i organizacji podmiotów publicznych. Sprawdź, w jaki sposób należy stosować nowe przepisy i dostosuj wewnętrzne procedury do nowych wymogów. 

czytaj więcej »

PROBLEM Przepisy dyrektywy policyjnej dotyczą ochrony danych osobowych w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości. W jaki sposób organy powinny stosować nowe regulacje prawne? 

czytaj więcej »

PROBLEM W związku ze zmianami od początku 2019 roku w kwestionariuszu osobowym pracownika brakuje informacji o osobach, które należy powiadomić o wypadku danego pracownika. Czy w obecnej sytuacji można zbierać takie dane? Jaka jest podstawa prawna zbierania takich danych? 

czytaj więcej »

PROBLEM  Czy dane osobowe dłużników powiatu tj. osób fizycznych wynajmujących pomieszczenia będące składnikiem majątku powiatu mogą być udostępniane w uchwałach zarządu powiatu publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a dotyczących rozłożenia zadłużenia na raty?

czytaj więcej »

PROBLEM Placówka prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych pracownika, gdy ten składa wniosek o skorzystanie ze świadczeń z ZFŚS?

czytaj więcej »

PROBLEM Przeprowadzenie szkolenia BHP przez firmę zewnętrzną wiąże się z przygotowaniem umowy powierzenia i wydaniem upoważnienia. Kiedy taka umowa wygasa? Szkolenie trwa 1 dzień, ale dokumentacja ze szkolenia w firmie zewnętrznej musi być przechowywana przez jeszcze jakiś czas.

czytaj więcej »

PROBLEM Jako Urząd Miasta chcemy przygotować się do zmian, jakie weszły w życie w Prawie zamówień publicznych w związku z tzw. ustawą wdrażającą RODO. Na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę naszych pracowników?

czytaj więcej »

Ustawa sektorowa uporządkowała kwestię przetwarzania danych osobowych na potrzeby korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nałożyła m.in. obowiązek wskazania pewnych zapisów w regulaminie ZFŚS. Poniżej prezentujemy – w formie załączników do regulaminu – wzory dokumentów zgodne z nowymi przepisami. 

czytaj więcej »

Jedna z podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych stanowi, że dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Sprawdź, jak opracować dokumentacje ochrony danych w tym zakresie. 

czytaj więcej »

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prowadzone przez UODO nakładają szereg uprawnień po stronie kontrolującego. Jednak nie zapominajmy o tym, że podczas całej procedury kontrolnej również podmiot kontrolowany ma swoje prawa i obowiązki. Poniższy wykaz wskazuje, jak postępować w takich sytuacjach. 

czytaj więcej »

wiper-pixel