WYDANIE ONLINE

Jeżeli urzędy przetwarzają dane osobowe, np. stron postępowania administracyjnego, wówczas również muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO. Zobaczmy, jak go wypełniać przy wydawaniu decyzji administracyjnych, na przykład ustalających wysokość podatku rolnego, od nieruchomości czy leśnego dla każdego podatnika w gminie.

czytaj więcej »

PROBLEM W jaki sposób wydać zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów? Dotyczy to 30 lokali (30 właścicieli). Czy wystarczy w jednym zaświadczeniu podać imię, nazwisko, nr księgi wieczystej, adres i opłatę i to rozesłać wszystkim?

czytaj więcej »

PROBLEM Do naszej jednostki wpłynął wniosek o udostępnienie danych od Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych – biuro wywiadu z prośbą o wydanie wszystkich danych o osobie – art. 2 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1,2, art. 22 oraz art. 28 ust. 2 ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (do 5 lutego 2019 r. ustawa miała tytuł o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych). Czy taki wniosek należy zrealizować, czy prosić o uzupełnienie, jeśli tak, to jakich informacji konkretnie?

czytaj więcej »

PROBLEM PCK świadczy usługi opiekuńcze, a gmina w związku z powierzeniem takiego zadania zwraca środki/dotuje wykonywanie świadczeń. Czy w tym przypadku PCK będzie występowało w roli administratora, czy procesora?  

czytaj więcej »

PROBLEM Nasz urząd przeprowadza egzamin, po zdaniu którego kierowca uzyskuje zaświadczenie na przewóz towarów niebezpiecznych. ADO kierowców jest marszałek. Minister transportu wybrał producenta blankietów zaświadczeń ADR, a województwo zawiera z tą firmą umowę. Czy marszałek może powierzyć przetwarzanie danych tej firmie?

czytaj więcej »

PROBLEM Mieszkaniec gminy złożył do rady gminy skargę na działanie ośrodka pomocy społecznej. Czy na posiedzeniu rady (transmitowanym w Internecie) można odczytać skargę bez zgody osoby, której  sporna sprawa dotyczy?

czytaj więcej »

PROBLEM W jednostce samorządu terytorialnego prowadzony jest nabór na stanowisko kierownicze. W klauzuli informacyjnej podaje się, że dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO i jest dodany formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie. Czy prawidłowo?

czytaj więcej »

PROBLEM UODO wydało plan kontroli na 2019 rok. Obejmuje on m.in. sektor publiczny. Czy można jakoś przygotować się do wizyty kontrolerów? Na co zwrócić szczególną uwagę? 

czytaj więcej »

Administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające są zobowiązane do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. Obowiązek ten wynika z art. 30 RODO. Jednak sam wzór tego dokumentu oraz sposób i zakres zamieszczanych w nim informacji może budzić wątpliwości, a nawet skutkować błędnym opracowaniem dokumentacji w jednostce. W obliczu zbliżających się kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych taka sytuacja może stwarzać zagrożenie i narażać podmiot na kary. Aby ich uniknąć, proponuję zapoznanie się z przykładowym wzorem rejestru czynności przetwarzania danych dla urzędu miasta. Sprawdź, jak prawidłowo uzupełnić rejestr. 

czytaj więcej »

Monitorowanie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, współpraca z administratorem oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych. To jedne z najważniejszych obowiązków, jakie należą do IOD. Jednak nie wyczerpuje to wszystkich wymagań, jakie stawia przed inspektorem RODO. Sprawdź, jakie czynności powinien wykonywać IOD w Twojej jednostce. 

czytaj więcej »

W związku z planowanymi kontrolami UODO obejmującymi m.in. sektor publiczny warto zwrócić szczególną uwagę na to, jak administratorzy danych powinni stosować poprawnie RODO. Poznaj 10 wskazówek, które mogą być pomocne dla Twojej jednostki.

czytaj więcej »

wiper-pixel