WYDANIE BIEŻĄCE

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, z powodu niewystarczających zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych, została ukarana w 2021 roku karą w wysokości 100 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 stycznia 2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 1384/21) podtrzymał dotychczasowe stanowisko UODO.

czytaj więcej »

Europejska Rada Ochrony Danych na kolejnym posiedzeniu plenarnym ogłosiła, że Porozumienie zasadnicze w sprawie nowych Transatlantyckich Ram Ochrony Prywatności Danych zostało osiągnięte. Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła nowy dokument. Co to zmienia dla krajowych administratorów danych osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz urząd zamierza przekazać mediatorowi dokumentację zawierającą dane osobowe uczestników mediacji. Przekazanie ma nastąpić w związku z wykonaniem przepisów k.p.a. o mediacji. Przepisy te nie wskazują jednak, czy z mediatorem musimy – przed przekazaniem danych osobowych – podpisać umowę powierzenia wymaganą przez RODO. Czy mamy taki obowiązek?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowoczesne technologie umożliwiają wykorzystanie różnych narzędzi, które pozwalają w szybki sposób analizować dane, wyciągać z nich wnioski i automatyzować określone zadania. Przykładem może być monitoring wizyjny, który jest w stanie rozpoznawać konkretne osoby, np. przetwarzając dane, takie jak rysy twarzy czy ruchy ciała. To rozwiązanie z pewnością znalazłoby zastosowanie np. w celu wykrywania i zatrzymywania osób poszukiwanych przez policję. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nagły napływ dużej liczby obywateli Ukrainy do Polski stał się asumptem do przygotowania specustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jak zostały uregulowane kwestie związanie z przetwarzaniem danych osobowych obywateli tzw. państwa trzeciego?

czytaj więcej »

Prezes UODO zapowiedział większe kontrole w zakresie współpracy administratorów z inspektorami ochrony danych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń przygotowano listę pytań, która może trafić do kontrolowanych administratorów. Sprawdź, jak mogą wyglądać odpowiedzi na pytania IOD.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy organy zobowiązane są udzielać informacji o oznaczeniu ksiąg wieczystych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

czytaj więcej »

Pracodawca ma prawo pozyskiwać od kandydata do pracy określone przepisami dane osobowe. W tym celu posługuje się gotowymi formularzami – kwestionariuszami osobowymi. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór takiego dokumentu.

czytaj więcej »

Placówka oświatowa ma obowiązek prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wynika to z konieczności ochrony sygnalistów. Co istotne, dokumentować wpisy w rejestrze należy już od momentu zgłoszenia danego naruszenia. Oto przykładowy formularz rejestru zgłoszeń wewnętrznych gotowy do użycia.

czytaj więcej »

Centrum e-Zdrowia przygotowało rekomendacje dla podmiotów leczniczych zawierające zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Jedna z nich dotyczy wykonywania kopii zapasowych. Poniższy dokument zawiera najważniejsze aspekty w tym zakresie.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe jest nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, który przyjechał do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. Podczas tej procedury konieczne jest przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, a to z kolei oznacza konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego. Do tego przyda się poniższy wzór klauzuli informacyjnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel