WYDANIE ONLINE

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Z kolei posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych tych podmiotów mogą być jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi. Realizując powyższy obowiązek, jednostki samorządu terytorialnego powinny jednocześnie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Jak zatem pogodzić zadania wynikające z kilku aktów prawnych?

czytaj więcej »

Kontroler biletów musi mieć w widocznym miejscu identyfikator wystawiony przez przewoźnika. Jeżeli stwierdzi brak ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu, może spisać dane adekwatne, czyli takie, które są niezbędne do celu ich przetwarzania, w tym przypadku do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika.

czytaj więcej »

PROBLEM W gminie na remizo-świetlicy jest podłączony monitoring. Obraz ze wszystkich kamer zapisywany jest na dysku na 7 dni. Po tym czasie jest nadpisywany przez nowe nagrania. Radni chcą podłączyć monitoring do gminnego systemu monitoringu i systemu online, ale w mojej ocenie nie ma podstawy prawnej. Sam fakt przebywania i spotykania się grup młodych osób na terenie remizo-świetlicy i na palcu zabaw nie jest wystarczającym powodem, gdyż jest to teren publiczny i nie można nikomu zakazać przebywania na nim. Zastosowany monitoring ma za zadanie ochronę mienia gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. Czy podłączenie monitoringu do systemu online nie będzie w sposób nadmierny ingerowało w prawa osób, których dane dotyczą? Jaką podstawę prawną można wpisać?

czytaj więcej »

PROBLEM Nasz urząd zlecił naprawę komputerów pracowników. Na dyskach znajdują się ważne dane dotyczące prowadzonych postępowań. Czy w związku z tym należy zawrzeć umowę z serwisantem dotyczącą przekazania danych? 

czytaj więcej »

PROBLEM W naszej szkole zlecono prowadzenie spraw kadrowo-płacowych placówki przez wyodrębnioną komórkę w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego. Czy musimy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

czytaj więcej »

PROBLEM  Czy zatrudniony w urzędzie gminy audytor (z zakresu ochrony danych osobowych) może pełnić zarazem funkcję inspektora ochrony danych? Czy administratorem danych osobowych jest dyrektor powiatowego urzędu pracy, czy też starosta? 

czytaj więcej »

PROBLEM W jaki sposób należy wskazać w regulaminie pracy danej jednostki informacje o stosowaniu przez podmiot monitoringu wizyjnego? Czy są jakieś przykładowe zapisy? 

czytaj więcej »

PROBLEM W naszej jednostce ADO przetwarza dane również w związku ze ściganiem czynów zabronionych podlegające tzw. DODO, czyli dyrektywie dotyczącej przetwarzania danych. Zarówno RODO, jak i DODO przewidują obowiązek wyznaczenie inspektora ochrony danych. Czy możemy zatem wyznaczyć wspólnego IOD?

czytaj więcej »

PROBLEM  Czy inspektor ochrony danych powinien prowadzić ewidencje upoważnionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych?

czytaj więcej »

Jedna z ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca nałożenia kary na JST za brak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą, która dostarczała oprogramowanie do stworzenia BIP i zajmowała się obsługą serwisową w tym zakresie, ujawniła pewne braki w postepowaniu nie tylko w tym konkretnym podmiocie. Poniższy wzór umowy pomoże uregulować te obowiązki.

czytaj więcej »

Podmiot publiczny ma prawo, po spełnieniu określonych w przepisach warunków szczególnych, powołać wspólnego inspektora ochrony danych osobowych według rozporządzenia RODO oraz dyrektywy DODO. W tym celu potrzebne jest jednak przygotowanie aktu powołania. Poniżej przedstawimy wzór takiego dokumentu wraz z komentarzem. 

czytaj więcej »

Prezes UODO może nałożyć administracyjną karę pieniężną za naruszenie ochrony danych w zależności od oceny okoliczności konkretnej sprawy. Poniższa lista kontrolna pozwoli sprawdzić, co ma wpływ na wysokość kary, jaką wymierza PUOD za naruszenie przepisów RODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel